PROGRAM ROZWOJU SĄDECCZYZNY Z POZIOMU WOJEWÓDZTWA   KUKIZ'15

Wspólnie dla naszego regionu

Celem naszych działań jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju Małopolski.

 

Widzimy szczególne miejsce jakie na mapie województwa zajmuje cały region Sądecczyzny (Nowy Sącz, powiaty ziemskie gorlicki, limanowski oraz nowosądecki). Dołożymy starań aby likwidować bariery rozwojowe dla tego obszaru oraz wykorzystać szanse dla rozwoju Sądecczyzny i wzrostu wynagrodzeń w regionie.

Zgodnie z ideą programu „SAMORZĄDY Z KUKIZEM” wspólnotę regionalną tworzą obywatele. Ich reprezentanci są Małopolanami, nie jest ważne czy i do jakich ugrupowań politycznych należą.

Szczegółowe działania na szczeblu województwa Małopolskiego zaproponowaliśmy w układzie obecnej strategii, która w zaktualizowanej formie będzie głównym narzędziem służącym realizacji naszych inicjatyw.

Obszar 1. Gospodarka wiedzy i aktywności

 1. Rozwój i promocja przedsiębiorczości.
 2. Efektywne wspieranie innowacyjnych startupów wykorzystujących nowatorskie rozwiązania techniczne.
 3. Rewizja inteligentnych specjalizacji regionu, podkreślenie znaczenia sektora budowlanego, logistycznego, informatycznego, turystycznego oraz spożywczego.
 4. Nacisk na kształcenie praktyczne (szkoły zawodowe, programy dualne) oraz kształcenie ustawiczne wsparte nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi.
 5. Spójny system promocji możliwości inwestycyjnych na całym obszarze województwa.
  • Projekt decentralizacji inwestycji typu outsourcingowego do subregionów (programy dualne typu work and study).
 6. Działania na rzecz budowania świadomości znaczenia konsumenta dla rozwoju regionu.
  • Małopolski Bon Zakupowy – rozwój i kontynuacja projektu.
 7. Budowanie kapitału społecznego w oparciu o programy edukacyjne.
 8. Wspieranie informatyzacji procesów w administracji publicznej i gospodarce.
 9. Uproszczenie procedur i rozwiązań prawnych, które utrudniają rozwój gospodarczy.

Obszar 2. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego

 1. Rozwój turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej oraz turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej.
  • Wsparcie realizacji kompleksowych projektów turystycznych takich jak „Projekt 7 dolin”.
  • Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i konnych.
  • Karta Turysty.
  • Dostosowanie infrastruktury turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Promocja turystyki weekendowej oraz prorodzinnej.

Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej

 1. Poprawa transportu wewnątrz regionu – budowa trzeciego mostu na Dunajcu oraz drogi łączącej ul Piramowicza i Świniarsko.
 2. Tworzenie sieci drogowej i kolejowej umożliwiającej szybkie połączenie z sieciami krajowymi i europejskimi oraz portami lotniczymi (Balice, Jasionka, Poprad).
  • Modernizacja sieci dróg usprawniających dojazd do Nowego Sącza, Gorlic, Limanowej oraz uzdrowisk, uwzględniających połączenia drogowe ze Słowacją.
  • Wsparcie projektu modernizacji kolei (Podłęże Piekiełko oraz istniejącej sieci).
  • Obwodnice wokół regionalnych i lokalnych węzłów transportowych.
 3. Transport ekologiczny.
  • Rozwój połączeń opartych na szyno-busach.

Obszar 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony

 1. Spójny rozwój regionu, poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  • Sądecka „Extraklasa”, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja ważnych eventów sportowych.
  • Projekt Ambasador Sądecczyzny - promocja sądeckich talentów sportowych i artystycznych oraz ludzi przedsiębiorczych i aktywnych.

Obszar 5. Rozwój miast i terenów wiejskich

 1. Wsparcie możliwości utrzymania ładu przestrzennego (tworzenia miejscowych planów zagospodarowania).
 2. Promocja lokalnej produkcji żywności.
  • Projekt Małopolskie Targowiska – ułatwienia dla rolników w sprzedaży bezpośredniej do klientów na terenie całego województw

Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społecznezne

 1. Ochrona zasobów wodnych.
 2. Poprawa jakości powietrza – walka ze smogiem.
 3. Racjonalna polityka energetyczna.
 4. Gospodarka odpadami.
 5. Ochrona zdrowia.
  • Poprawa funkcjonowania Specjalistycznego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego.
 6. Działania dla osób niepełnosprawnych
  • Projekt Pełnosprawni, zakładający dzienne świetlice dla niepełnosprawnych.
 7. Działania w zakresie starzejącego się społeczeństwa
  • Rozwój sieci domów spokojnej starości oraz kompleksowej opieki medycznej.
  • Działania aktywizujące osoby starsze.

Obszar 7. Zarządzanie rozwojem województwa

 1. Dbałość o przejrzystość działań i finansów województwa

KATARZYNA TOMOŃ

email
kontakt@katarzynatomon.pl